എറണാകുളം

എറണാകുളം

A.K.T.A.-þbpsS FdWmIpfs¯ cq]oIcWw
1981 Pqsse amk¯n FdWmIpfw PnÃbnse ImeSn {]tZis¯ Hcp Øm]\¯n \n¶pw sI.sI. kXyhm³, kp{_aWy³, Achnµ³, amXyp F¶o X¿Â¡msc AImcWambn ]ncn¨p hn«Xns\ XpSÀ¶v Chsc Xncns¨Sp¸n¡p¶Xn\pth­n \S¯nb BtemN\bpsS `mKambn X¿Â¡mcÃm¯ CPIþbpsS {]hÀ¯Icmbncp¶ sI.F³. N{µ³, tPmkv ]¿¸nÅn, ]n.]n. tXmakv F¶nhcpsS klmbt¯msS ta¸dª sXmgnemfnIfpsS {]iv\]cnlmct¯msSm¸w tIcf¯nse apgph³ X¿Â sXmgnemfnIÄ¡pwth­n Hcp kwLS\ cq]oIcn¡Wsa¶ Xocpam\¯nsâ ASnØm\¯n 1981 BKÌv 16þmw XobXn ImeSnbnse {_Òm\tµmZbw kvIqfn h¨v A¶s¯ \nbak`m kv]o¡dmbncp¶ G.]n. Ipcy³ kwLS\m cq]oIcW kt½f\w DZvLmS\w sNbvXp. kwLS\bv¡v HmÄ tIcf sSbvtegvkv AtÊmkntbj³ (A.K.T.A.) F¶v \maIcWw sN¿pIbpw shÅ ]XmIbn Nph¶ A£c¯n A.K.T.A. F¶v BteJ\w sNbvX sImSnbpw AwKoIcn¨v {]hÀ¯\w Bcw`n¨p.

\nbak`m kv]o¡À DZvLmS\w sNbvX kwLS\m {]hÀ¯\¯nsâ hmÀ¯ I­ hS¡³ PnÃIfnse, A¡me¯v {]hÀ¯n¨psIm­ncp¶ K.S.T.A.þbpsS {]hÀ¯Icmb C.]n. Ipªncma\pw, ]n. \mcmbW³ \mbcpw FdWmIpf¯v h¶v A.K.T.A. {]hÀ¯Icpambn NÀ¨ \S¯nbXnsâ ASnØm\¯n X¿Â sXmgnemfnIÄ¡v hÀ¤cmjv{Sob]cambn Hcpan¨v kwLSn¨mse sXmgnemfnIÄ¡v t\«ap­m¡m³ Ignbq F¶Xnsâ ASnØm\¯n c­v kwLS\Ifpw H¶n¡msa¶v Xocpam\n¡pIbpw 1981 Unkw_À 13þmw XobXn A¦amen B\µ`h³ HmUntämdnb¯n h¨v eb\ I¬h³j³ \S¯pIbpw sNbvXp. hÀ¤cmjv{Sob¯nsâ ASnØm\¯n kwLS\ {]hÀ¯\w \S¯p¶XmWv sXmgnemfnIÄ¡v \ÃsX¶ ImgvN¸mSv ta¸dª cmjv{Sob {]hÀ¯IÀ AwKoIcn¡pIbpw AhÀ ]n·mdpIbpw sNbvXp. kwLS\¡v A.K.T.A. F¶ t]cv \ne\nÀ¯n K.S.T.A.þbpsS sImSn AwKoIcn¨p. aq¶n c­v `mKw Nph¸v ASnbnepw, aq¶n H¶v shÅ apIfnepw shÅbn A.K.T.A. F¶v Nph¶ A£c¯n BteJ\w sN¿p¶ sImSn AwKoIcn¨p. BÀ. Ipamc³ \mbÀ {]knUâpw, C.]n. Ipªncma³ sk{I«dnbpw, Fw.kn. cmLh³ {Sjddpambn I½nän \nehn h¶p. XpSÀ¶v {]hÀ¯\w Bcw`n¨ A.K.T.A.þbpsS BZy FdWmIpfw PnÃm I½nän cq]oIcn¨p. ]n.F³. A½nWn A½ {]knUâv, Fkv. {]`mIc³ \mbÀ sk{I«dn, hÀ¤okv tamftÈcn {SjdÀ, I½nän AwK§fmbn sI.sI. kXyhm³, ]n.Un. tPm¬, Pn. ]pcptjm¯a³ \mbÀ, F.Fkv. Ip«¸³, F.Sn. tPmkv, hnPb³, sI.sI. cmaN{µ³, _meIrjvW]nÅ, Pn. cmhp®n XpS§nbhcpsS ]cn{ia^eambn 10 Gcnbm I½nänIÄ cq]oIcn¨v 2000þt¯mfw AwK§sf tNÀ¯v BZykt½f\w Iq¯m«pIpf¯p h¨v \S¯n. F³. ]pjv]³ þ {]knUâv, Fkv. {]`mIc³ \mbÀ þ sk{I«dn, sI.sI. cmaN{µ³ þ {Sjddpambn«pÅ I½nän \nehn h¶p.

XpSÀ¶v \S¶ 2þmwaXv kt½f\¯n h¨v F³. ]pjv]³ þ {]knUâv, Fw.sI. ]ctaizc³ þ sk{I«dn, Sn.sI. tKm]n\mYv {SjdÀ; 5þmwaXv kt½f\¯n h¨v Sn.sI. tKm]n\mYv þ {]knUâv, F³. ]pjv]³ þ sk{I«dn, Fw.sI. ]ctaizc³ þ {SjdÀ; 9þmwaXv kt½f\¯n h¨v Pn. ]pcptjm¯a³ \mbÀ þ {]knUâv, Fw.sI. ]ctaizc³ þ sk{I«dn, sI.sI. _meN{µ³þ {SjdÀ; 12þmwaXv kt½f\¯n h¨v Sn.sI. tZhÊn þ {]knUâv, F.Fkv. Ip«¸³ þ sk{I«dn, Fw.sI. ]ctaizc³ þ {SjdÀ; 15þmwaXv kt½f\¯n h¨v sI.F. s^enIvkv þ {]knUâv, F.Fkv. Ip«¸³ þ sk{I«dn, Fw.C. ZnhmIc³ þ {SjdÀv; 19þmwaXv kt½f\¯n h¨v Sn.sI. tZhÊn þ {]knUâv, F.Fkv. Ip«¸³ þ sk{I«dn, Sn.BÀ \fn\m£³ þ {SjdÀ; 21þmwaXv kt½f\¯n h¨v Sn.BÀ \fn\m£³ þ {]knUâv, F.Fkv. Ip«¸³ þ sk{I«dn, Fw.BÀ. hn\bIpamÀ þ {SjdÀ F¶o {Ia¯n sXcsªSp¯ `mchmlnIfpw aäv {]hÀ¯Icpw {]hÀ¯n¨v apt¶dnbXnsâ ^eambn 2015 Bbt¸mÄ 22 Gcnbm I½nänIfnembn 19000þ¯nÂ]cw sa¼À amsc kwLS\bpsS Iogn sIm­phcp¶Xn\pw, kwLS\ \S¸nem¡nb Nmcnä_nÄ {SÌn apgph³ AwK§sfbpw tNÀ¯v e£¡W¡n\p XpI B\pIqey§fmbn sImSp¡phm\pw Ignªp. Nmcnä_nÄ {SÌnsâ Iogn \S¸nem¡nbn«pÅ kzbw klmbI kwL¯n ]camh[n AwK§sf DÄs¸Sp¯p¶Xn\pw, kwLmwK§Ä \nt£]n¡p¶ ^­v D]tbmKn¨v Bhiy¡mcmb sXmgnemfnIsf sNdnb ]eni CuSm¡ns¡m­v klmbn¡p¶Xn\pw Ignªn«p­v. Nmcnä_nÄ {SÌv \S¸nem¡nb kaql hnhml¯n Hcp \nÀ²\bmb X¿ÂsXmgnemfn s]¬Ip«nsb Is­¯n hnhmlw sNbvXp hnSp¶Xn\pw, Nmcnä_nÄ {SÌn \n¶pw Hcp PnÃbn Hcp hoSv F¶ {Ia¯n sImSp¡phm³ Xocpam\n¨Xnsâ ASnØm\¯n hoSv \nÀ½n¨p sImSp¡phm\pw Ignªn«p­v.

2016 മാർച്ച് 30, 31 തീയതികളിൽ നടന്ന 22 മത് സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്ത എറണാകുളം ജില്ലാകമ്മറ്റി ഭാരവാഹികളും കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളും

ടി ആർ നളിനാക്ഷൻ

എ.എസ്.കുട്ടപ്പൻ

എം ആർ വിനയകുമാർ

പി എസ് ഷണ്മുഖൻ

വി കെ വത്സൻ

ജോളി തങ്കച്ചൻ

ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറിമാർ

എ കെ അശോകൻ

എ പി ബേബി

കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ