തൃശൂർ

തൃശൂർ

2016 മാർച്ച് 30, 31 തീയതികളിൽ നടന്ന 22 മത് സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്ത തൃശൂർ ജില്ലാകമ്മറ്റി ഭാരവാഹികളും കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളും

പി .കെ. സത്യശീലൻ

എം. കെ. പ്രകാശൻ

സി ആർ ജയൻ

പി എം പുഷ്പകുമാരി

ജലജ അരവിന്ദൻ

ടി വി തോമസ്

അബ്ദുൽ ഖാദർ

ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറിമാർ

അമ്മിണി കുമാരൻ

പി പി സുധീർ കുമാർ

ആർ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ

കെ എ ജോയ്

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ


ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ